Assegurances

L’any 2016, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya va encarregar a Arç Corredoria d’Assegurances SCCL un estudi sobre les necessitats de cobertura d’assegurança que necessitava el col·lectiu del bestiari festiu i les entitats i associacions que en formen part. D’aquest estudi, va sorgir una proposta d’assegurances integrals col·lectives, obtenint d’aquesta forma uns productes amb condicions més favorables i amb la força que implica negociar un paquet col·lectiu.

Arç és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Aposten per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

Defensa Jurídica (ARAG) i Responsabilitat Civil per a Membres de Juntes Directives (D&O, Chubb)

L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya té subscrita una pòlissa col·lectiva de Defensa Jurídica amb la companyia ARAG, i una altra pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil per a Membres de Juntes Directives (D&O) amb la companyia Chubb, amb l’objectiu d’afrontar les despeses de defensa i representació jurídica en cas de reclamacions contra l’entitat (ARAG), o contra algun dels membres de les Juntes Directives per actes de gestió negligents o incorrectes, comesos en compliment de les seves funcions (CHUBB).

La contractació d’aquestes pòlisses és tancada. És a dir, que l’Agrupació incorpora totes les entitats federades* d’ofici en aquestes pòlisses.

* La cobertura de les pòlisses col·lectives tancades es fa extensiva només a aquelles entitats federades que estan al corrent de les seves obligacions amb l’Agrupació.

Responsabilitat Civil i Accidents

En compliment del que la legislació vigent exigeix, cal disposar d’una pòlissa de Responsabilitat Civil per a l’exercici d’organització o simple participació en una activitat. Fruit del mateix conveni signat amb Arç, l’Agrupació posa a disposició de totes les entitats federades d’una oferta d’assegurances de Responsabilitat Civil i Accidents adaptada a les necessitats del col·lectiu, amb condicions avantatjoses.

La ITC número 18 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria recull la obligació als grups de foc de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, així com una altra pòlissa d’Accidents (obligatòria per als membres menors d’edat, i recomanada per als col·lectius d’adults).

Cada entitat ha d’encarregar-se de la contractació de les pòlisses de Responsabilitat Civil i Accidents.

Totes les pòlisses contractades tenen venciment a 1 de juny. En cas de contractació fora de període, la companyia d’assegurances ajusta la prima al període comprès entre la data de contractació i la data de venciment.

 

Com contractar una pòlissa de Responsabilitat Civil i/o Accidents?

Podeu contractar les pòlisses de Responsabilitat Civil i Accidents a través del servei d’atenció de l’Agrupació del Bestiari (correu: info@bestiari.cat, tel. 935175587, whatsapp. 647695263), en horari de matí. Per a formalitzar la contractació, caldrà emplenar el full d’adhesió i el mandat SEPA.

En cas de sinistre

En cas de sinistre, la primera prioritat sempre ha de ser l’atenció a les persones. Per aquest motiu, si es requereix atenció mèdica, per norma general caldrà adreçar-se als serveis sanitaris o serveis d’emergències mèdiques més propers.

Un cop rebuda la primera atenció, i en un període de temps el més curt possible (24-48h), cal posar-se en contacte amb la companyia MGS o amb la corredoria ARÇ per tal de notificar el sinistre. Serà necessari indicar el número de pòlissa.

L’atenció sanitària NO URGENT s’haurà de dur a terme als centres d’atenció mèdica d’urgències concertats per la companyia: Quadre mèdic MGS Catalunya (Urgències i Urgències de dia)

MGS, Seguros y Reaseguros, S.A.
Av. Diagonal, 543  –  08029 Barcelona
Tel. sinistres: 902 120 863

Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL
Casp 43, 08010 Barcelona
arccoop@arccoop.coop  –  Tel. 93 423 46 02

 

Normatives d’aplicació i necessitat d’assegurança

En el marc d’una jornada formativa, Arç Cooperativa serveis integrals d’assegurances per encàrrec del Departament de Cultura va elaborar un “Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives”.

L’objectiu del Mapa es facilitar als agents associatius que participen en l’organització d’activitats de caràcter cultural una eina de treball clara i elaborada, des d’una perspectiva professional, que permeti identificar els requisits i obligacions que emanen de la legislació vigent i orientar-los sobre les tipologies idònies d’assegurances.

Conscients de la varietat tipològica d’activitats i de perfils gerencials, també es va demanar a Arç Cooperativa que identifiqués assegurances que, tot i no ser obligatòries, puguin orientar i servir de suport als gestors associatius per a un desenvolupament responsable de l’activitat de les entitats i les seves juntes directives en casos de responsabilitat civil i accidents.

Enllaç al Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives: http://dom.cat/17gh