Assegurances

La vinculació de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya amb Arç Cooperativa

L’any 2016, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya va encarregar a Arç Corredoria d’Assegurances SCCL un estudi sobre les necessitats de cobertura d’assegurança que necessitava el col·lectiu del bestiari festiu i les entitats i associacions que en formen part. D’aquest estudi, va sorgir un conveni de col·laboració per a l’oferta d’assegurances integrals col·lectives, obtenint d’aquesta forma uns productes amb condicions més favorables i amb la força que implica negociar un paquet col·lectiu. Si bé tenint en compte la dificultat d’assegurar el risc en manifestacions festives amb ús de pirotècnia.

Arç és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Aposten per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

Es van constituir la primavera de l’any 1983, amb la missió de fer compatible els valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial eficient. Avui gestionen els programes d’assegurances de més de 2.000 cooperatives i altres organitzacions i cada any donen cobertura a les necessitats asseguradores de 190.000 persones.

A continuació, teniu detallats els diferents tipus de productes asseguradors que estan subscrits en aquest acord, i que totes les entitats federades podeu gaudir:

RC/Accidents

1. Responsabilitat Civil i Accidents

En compliment del que la legislació vigent exigeix, cal disposar d’una pòlissa de Responsabilitat Civil per a l’exercici d’organització o simple participació en una activitat. Fruit del mateix conveni signat amb Arç, l’Agrupació posa a disposició de totes les entitats federades d’una oferta d’assegurances de Responsabilitat Civil i Accidents adaptada a les necessitats del col·lectiu, amb condicions avantatjoses.

La ITC número 18 del RD989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria recull la obligació als grups de foc de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, així com una altra pòlissa d’Accidents (obligatòria per als membres menors d’edat, i recomanada per als col·lectius d’adults).

Cada entitat ha de vetllar per a la contractació de les pòlisses de Responsabilitat Civil i Accidents. L’oferta col·lectiva consta de les següents cobertures:

Totes les pòlisses contractades tenen com a data de venciment l’1 de gener. En cas de contractació fora del període, es recalcula la prima de forma proporcional.

Defensa/Juntes

2. Defensa Jurídica i Responsabilitat Civil per a Membres de Juntes Directives (D&O)

L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya té subscrita una pòlissa col·lectiva de Defensa Jurídica, i una altra pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil per a Membres de Juntes Directives (D&O), amb l’objectiu d’afrontar les despeses de defensa i representació jurídica en cas de reclamacions contra l’entitat, o contra algun dels membres de les Juntes Directives per actes de gestió negligents o incorrectes, comesos en compliment de les seves funcions .

La contractació d’aquestes pòlisses és tancada i està subvencionada. És a dir, que l’Agrupació assumeix el cost (uns 70€ per entitat i any), i incorpora totes les entitats federades* d’ofici en aquestes pòlisses.

* La cobertura de les pòlisses col·lectives tancades es fa extensiva només a aquelles entitats federades que estan al corrent de les seves obligacions amb l’Agrupació. S’hi exclouen organismes públics i entitats amb SIRET.

 

Transport

3. Assegurança de danys a les bèsties durant el transport

Per aquelles entitats que ho necessitin, es disposa d’una pòlissa de danys a les figures de bestiari festiu durant el seu transport, sempre i quan es realitzi el transport de forma no professional.

Portal de contractació i certificats

Per a contractar noves pòlisses, o bé obtenir certificats actualitzats de les pòlisses vigents, heu d’accedir al portal https://bestiari.arc.coop/ . Si no hi heu accedit mai, primer de tot, haureu de registrar-vos, usant el CIF i l’adreça de correu de la vostra entitat.

Preguntes més freqüents (FAQs):

Com contractar les pòlisses?

Podeu contractar les pòlisses de Responsabilitat Civil, Accidents o Transports a través del nou portal de contractació en línia d’Arç Cooperativa:

Els antics fulls d’adhesió queden sense efecte, i ja no es tramiten altes des de l’oficina de l’Agrupació del Bestiari.

Les pòlisses de Defensa Jurídica i Responsabilitat de Membres de Junta Directiva es contracten de forma automàtica cada any per a totes les entitats federades.

Puc canviar la pòlissa actual d’RC/Accidents amb l’acord ARÇ-BESTIARI?

Si teniu la pòlissa de Responsabilitat Civil o Accidents amb una companyia diferent de MGS, haureu de notificar-li per escrit la voluntat de no renovar la pòlissa vigent almenys 30 dies abans del seu venciment. Si teniu la pòlissa actual amb MGS, podeu contactar amb Bestiari o Arç Cooperativa per valorar el mecanisme més senzill.

Pagament i renovació de les pòlisses

Les pòlisses contractades a través del col·lectiu del bestiari festiu es renoven automàticament cada 1 de gener, i la companyia d’assegurances s’encarrega de gestionar el cobrament directament al compte bancari de la vostra entitat, de forma que no us heu de preocupar per a renovar cada any la pòlissa.

En cas de contractació durant l’any, l’import de la pòlissa s’ajusta proporcionalment al període que correspongui.

Com obtenir els certificats de pòlissa?

Els ajuntaments o organitzadors us demanaran documentació conforme teniu subscrites les assegurances. Cal aportar dos documents:

  1. un certificat de pòlissa (el podeu obtenir al Portal de Contractació un cop contractada o renovada la pòlissa).
  2. el rebut de pagament de la pòlissa (el podeu obtenir des de la vostra entitat bancària)

Quines assegurances són obligatòries?

Tota entitat ha de disposar d’una pòlissa de Responsabilitat Civil, independentment de què utilitzi artificis pirotècnics acollits a la ITC-18 del RD 989/2015. Ja que dóna cobertura a danys a terceres persones fruit de l’activitat de l’entitat.

La pòlissa d’Accidents és voluntària per a persones sòcies majors d’edat, i obligatòria en cas de disposar de persones associades menors d’edat.

Vegeu pestanya de “RC/Accidents” per consultar quines cobertures dóna.

Quin capital assegurat escollir per a la Responsabilitat Civil?

L’oferta d’assegurances de Responsabilitat Civil us permet escollir un capital assegurat entre 151.000€ i 1.205.000€. La decisió d’escollir el capital assegurat recau en la pròpia entitat, la qual haurà de tenir en compte la tipologia d’activitats que es realitzen al llarg de l’any, les normatives que les regulen (Llei d’espectacles públics i activitats recreatives, Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria…).

Per a determinades activitats (per exemple: organització de concerts o actes de gran afluència de públic), el vostre ajuntament us pot exigir un capital assegurat determinat en funció de l’aforament.

Cas particular: si l’entitat duu a terme activitats en un centre educatiu públic: Cal considerar, també, que el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, exigeix que les persones físiques o jurídiques autoritzades per a l’ús d’edificis dels centres educatius públics, han de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil amb una suma mínima de 150.000 euros per víctima individual i 1.200.000 euros per sinistre. És a dir, cal ampliar el capital assegurat en cas que l’entitat dugui a terme almenys un cop l’any alguna activitat (tabalada, jornada divulgativa, demostració amb o sense pirotècnia…) dins un centre educatiu públic.

Recomanació per als grups de foc: Es recomana que els grups de foc tinguin un capital assegurat entre 601.000€ i 1.205.000€.

Com ampliar el capital assegurat de la pòlissa vigent?

En cas que es vulgui ampliar el capital assegurat de la pòlissa vigent contractada a través de l’Agrupació del Bestiari, heu d’adreçar un escrit a Arç Corredoria d’Assegurances indicant el vostre número de pòlissa i el capital al qual voleu incrementar. L’ampliació es pot sol·licitar a partir d’una determinada data, havent de pagar el suplement que correspongui per ampliació de pòlissa; o també es pot sol·licitar per a ser aplicat a partir de la data de renovació de la pòlissa.

Com actuar en cas de sinistre (Accidents)?

En cas de sinistre, la primera prioritat sempre ha de ser l’atenció a les persones. Per aquest motiu, si es requereix atenció mèdica, per norma general caldrà adreçar-se als serveis sanitaris o serveis d’emergències mèdiques més propers.

Un cop rebuda la primera atenció, i en un període de temps el més curt possible (24-48h), cal posar-se en contacte amb la companyia MGS o amb la corredoria ARÇ per tal de notificar el sinistre. Serà necessari indicar el número de pòlissa, detallar els fets succeïts i identificar adequadament les persones afectades.

L’atenció sanitària NO URGENT s’haurà de dur a terme als centres d’atenció mèdica d’urgències concertats per la companyia: Quadre mèdic MGS (Urgències i Urgències de dia)

MGS, Seguros y Reaseguros, S.A.
Av. Diagonal, 543  –  08029 Barcelona
Tel. sinistres: 902 120 863

Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL
Casp 43, 08010 Barcelona
arccoop@arccoop.coop  –  Tel. 93 423 46 02

Documents i enllaços d’interès