Bestiari KIDS

El bestiari festiu, com tantes altres manifestacions culturals, és present en l’àmbit educatiu dels nostres infants. Amb aquesta activitat es pretén analitzar aquest fenomen a partir de l’exposició d’algunes experiències.
A partir d’un conjunt de ponències en les quals s’exposen diversos col·lectius i manifestacions que vinculen bestiari festiu amb infants, l’Agrupació del Bestiari vol arribar a elaborar un manual de bones pràctiques en la transmissió de coneixement als infants, responent als següents contextos:

  1. Alumnes en l’àmbit escolar
  2. Alumnes en una activitat extraescolar
  3. Públic infantil i juvenil de les associacions culturals
  4. Públic infantil i juvenil de les associacions no culturals

La metodologia sobre la definició, detecció, avaluació i difusió de les bones pràctiques és la següent: