L’Agrupació

Dins l’Agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya hi tenen cabuda tots els col.lectius que s’ocupin de figures de Bestiari festiu, tot entenent per Bestiari tota aquella figura d’imatgeria festiva zoomòrfica amb portador, de carcassa o protèssica, amb caràcter individual o grupal, i amb tècnica, funcionalitat i simbolisme determinats.

Constitució

L’Agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya fou constituïda formalment, en Assemblea pública celebrada al municipi de Santa Fe del Penedès, el dia 24 de novembre de 1996, en el decurs de la qual fou aprovat el projecte d’Estatuts socials, l’acta fundacional i un document organitzatiu. També es constituí la primera Junta de Govern de l’entitat.

Àmbit d’actuació

mapa-ambitsTots els territoris de parla catalana, atenent especialment Andorra, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent, el Principat, el País Valencià i les Illes.

L’Agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya s’organitza territorialment en onze àmbits territorials o vegueries, determinades en funció de les realitats ja existents, per criteris socioculturals i de demografia de figures de bèsties. Aquestes demarcacions són les següents:

 1. Baix Llobregat
 2. Barcelonès
 3. Comarques Centrals
 4. El Camp-Conca-Priorat
 5. Girona-Catalunya Nord
 6. L’Hérault
 7. Les Illes
 8. País Valencià
 9. Penedès-Garraf
 10. Terres de l’Ebre-Maestrat
 11. Terres de Ponent-Alt Pirineu
 12. Vallès-Maresme

La creació de nous àmbits territorials és possible en funció de les modificacions demogràfiques de les figures de bestiari o bé per la incorporació de noves àrees.

Cada àmbit territorial té la seva representació a la Junta de Govern de l’Associació mitjançant el seu vocal-delegat territorial.

Objectius

 1. Exercir la representació col.lectiva del món del Bestiari davant dels diferents estaments socials.
 2. Cercar les solucions a les diverses problemàtiques existents en el món del Bestiari.
 3. Oferir aquells serveis que millorin i enriqueixin el funcionament i la projecció pública dels elements de Bestiari i els seus col.lectius.
 4. Establir els canals d’informació necessaris que permetin la comunicació, la divulgació i l’ús dels serveis entre tots els col.lectius del món del Bestiari.
 5. Afavorir la relació i l’intercanvi entre els col.lectius de Bestiari.
 6. Oferir un espai comú on sigui possible el debat i la recerca en els diversos aspectes del món del Bestiari.

Organització

Poden associar-se a l’Agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya tots aquells col.lectius que, directament, s’ocupin del manteniment, exhibició i actuació pública d’un o diversos elements de Bestiari festiu.

Dins l’Agrupació de Bestiari es constituiran tots aquells àmbits temàtics que permetin agrupar les diferents figures de Bestiari segons criteris i interessos funcionals. En un primer moment s’han constituït quatre àmbits temàtics que permeten bastir una estructura cohesionada a l’entorn de quatre sòlides realitats funcionals.

Alhora, cada peça del Bestiari i el col.lectiu que se n’ocupa s’integra en un àmbit Territorial específic en funció de la seva ubicació geogràfica i independentment de la funcionalitat de la figura.

Més informació: