Convocatòries de subvencions del 2021 per a colles de bestiari (atenció als terminis)

L’última setmana de febrer i aquesta primera de març s’han obert els terminis perquè les colles de bestiari puguin demanar subvencions al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquestes convocatòries són:

1. Convocatòria d’ajut col·lectiu ‘Iniciatives del bestiari festiu 2021’

Convoca: Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i Departament de Cultura.

Període de presentació: de l’1 al 14 de març de 2021 (CONVOCATÒRIA TANCADA)

2. Subvencions per a despeses estructurals

Es tracta d’ajudes per a entitats de cultura popular i tradicional afectades pel cessament de l’activitat a causa de la Covid-19.

Convoca: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

Període de presentació: del 24 de febrer al 5 de juliol de 2021 

Informació: Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Bases: Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana. També hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats remunerades en l’àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia que es portin a terme a Catalunya.

Més informació, bases i enllaç al tràmit:

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-de-cultura-popular-i-tradicional-catalana-i-aranesa-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19-CLT084?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

3. Subvencions per a activitats culturals

Convoca: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Període de presentació: del 25 de febrer al 15 de març de 2021 (CONVOCATÒRIA TANCADA)

 

4. Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular

Convoca: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
Període de presentació: del 5 al 22 de març del 2021

L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.

Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

  1.  Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d’arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.
  2.  Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.
  3.  Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
  4. L’adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l’entitat.
  5. Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats.
  6. Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.
Incompatibilitats: No s’hi poden presentar en aquesta convocatòria aquelles activitats que s’hagin presentat a la convocatòria d’ajuts col·lectius promoguts per l’Agrupació del Bestiari.
Més informació, bases i sol·licitud:

5. Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional

Convoca: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
Període de presentació: del 5 al 22 de març del 2021

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions.

b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Incompatibilitats: No s’hi poden presentar en aquesta convocatòria aquelles activitats que s’hagin presentat a la convocatòria d’ajuts col·lectius promoguts per l’Agrupació del Bestiari.
Més informació, bases i enllaç al tràmit:

6. Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional

Convoca: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Període de presentació: del 16 de març al 12 d’abril del 2021

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:

• La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.

• La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

a) La producció d’espectacles i d’exposicions amb finalitats comercials o vinculades a festes, fires o celebracions comercials o de promoció turística.

b) Les activitats que no utilitzin el català o l’aranès en els seus continguts.

c) La filmació o enregistrament de l’espectacle.

d) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

Incompatibilitats: No s’hi poden presentar en aquesta convocatòria aquelles activitats que s’hagin presentat a la convocatòria d’ajuts col·lectius promoguts per l’Agrupació del Bestiari.

Més informació, bases i enllaç al tràmit:

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-despectacles-i-dexposicions-relacionats-amb-la-cultura-popular-i-tradicional-catalana-popular-y-tradicional-catalana?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

7. Subvencions per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional

Convoca: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Període de presentació: del 16 de març al 12 d’abril de 2021

Són subvencions per donar suport a la producció i l’edició de llibres en llengua catalana o aranesa i de fonogrames, relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa o del patrimoni etnològic de Catalunya. Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Producció i edició de llibres en llengua catalana o aranesa.

b) Producció i edició de fonogrames, en suport físic -paper o disc compacte (CD)— o en format digital.

Incompatibilitats: No s’hi poden presentar en aquesta convocatòria aquelles activitats que s’hagin presentat a la convocatòria d’ajuts col·lectius promoguts per l’Agrupació del Bestiari.

Més informació, bases i enllaç al tràmit:
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-i-ledicio-de-llibres-i-fonogrames-relacionats-amb-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

8. Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya

Convoca: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Període de presentació: del 16 de març al 12 d’abril del 2021

Són subvencions per contribuir al finançament d’activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya. Tipologia d’activitats subvencionables

a) Les activitats d’identificació, captació, assessorament i coordinació d’iniciatives i projectes d’interès etnològic, tant en l’àmbit territorial català com en l’àmbit temàtic específic de l’entitat.

b) Les activitats que estimulen i potencien la recerca etnològica a Catalunya o dins l’àmbit temàtic específic de l’entitat.

c) Les activitats i projectes que fomentin el treball en xarxa comú.

d) Les activitats de difusió del patrimoni etnològic.

Incompatibilitats: No s’hi poden presentar en aquesta convocatòria aquelles activitats que s’hagin presentat a la convocatòria d’ajuts col·lectius promoguts per l’Agrupació del Bestiari.

Més informació, bases i enllaç al tràmit: 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-activitats-que-fomentin-la-recerca-conservacio-i-difusio-del-patrimoni-etnologic-de-Catalunya?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

9. Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional

Convoca: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Període de presentació: Convocatòria encara pendent d’obertura 

Són subvencions per donar suport econòmic a entitats que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Aquestes subvencions són exclusivament per a despeses de desplaçament dels participants, incloent-hi el transport de la càrrega d’elements, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l’activitat programada.

Queden exclosos d’aquesta línia de subvencions:

a) Els viatges de caràcter recreatiu o turístic.

b) Les activitats esportives.

c) Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.

d) Les activitats de caràcter escolar.

e) Les activitats adreçades a la promoció comercial d’empreses o grups d’empreses.

f) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

Cada sol·licitant només pot presentar un únic projecte de desplaçament, que pot ser per a una o diverses poblacions o països.

Incompatibilitats: No s’hi poden presentar en aquesta convocatòria aquelles activitats que s’hagin presentat a la convocatòria d’ajuts col·lectius promoguts per l’Agrupació del Bestiari.

Més informació, bases i enllaç al tràmit: 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-desplacaments-fora-de-Catalunya-per-fer-activitats-i-projectes-relacionats-amb-la-cultura-popular-i-tradicional-catalana?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

(Foto: Cucafera de Tortosa / Font: Filckr Josep Torta)