Les entitats ja poden presentar el model 347 a Hisenda (fins al 02/03/20)

Seu Ministeri d'Hisenda

Totes les entitats que al llarg d’aquest 2019 hagin rebut subvencions o hagin realitzat compres (o vendes) a un mateix proveïdor per un valor superior a 3.005,06 € (IVA inclòs) hauran de presentar una declaració informativa a l’Agència Tributària com a màxim fins al dilluns 2 de març (el període va començar el passat 1 de febrer).

La declaració s’haurà de fer seguint el model 347, segons el qual les persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades, han de declarar les operacions (superiors a 3.005,06 €) que han fet al llarg del 2019 amb terceres persones. La presentació d’aquest document té dues finalitats. En primer lloc, li permet al Ministeri d’Hisenda detectar possibles fraus o incongruències que s’hagin pogut fer. A la vegada, gràcies a aquesta declaració, l’Administració obté informació per a elaborar l’esborrany de la renda que després farà arribar als contribuents.

Com es presenta?

Per presentar el model 347 cal que les entitats disposin d’un certificat o signatura digital a nom de l’entitat com a persona jurídica. En cas de no ser així, la declaració informativa es podrà fer a través del certificat d’un “col·laborador social”, és a dir, d’un gestor que pugui fer tràmits amb hisenda per encàrrecs de tercers.

Cal tenir en compte que a l’hora de fer la declaració, els imports s’hauran de separar per trimestres. A més, tal com explica el portal Xarxanet, hi ha operacions que no s’hauran de declarar. Aquest és el cas de les operacions que ja hagin estat informades en altres models (com les donacions rebudes i les sotmeses a retenció com els lloguers de locals i els professionals autònoms). Un altre cas d’imports que s’han d’excloure són les vendes exemptes d’IVA que hagin realitzat les entitats no lucratives de caràcter social.

Si no es presenta el model 347 abans del dilluns 2 de març, el Ministeri d’Hisenda podria sancionar l’entitat.

Per a més informació sobre aquesta declaració informativa podeu consultar els següents recursos publicats a Xarxanet sobre aquesta qüestió:

(Foto: Seu del Ministeri d’Hisenda, ubicat a la Real Casa de la Aduana (Madrid) / Font: Wikipedia)