Legislació sobre artificis pirotècnics

 • Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes

  (BOE núm. 55, de 5 de març de 1993). Per a les armes tradicionals, d’avantcàrrega, consultar els articles  2, 54, 98, 107, 153 i 154 sobre l’ús i tinença d’aquestes armes.

 • Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria

  (BOE núm. 267, de 7 de novembre de 2015).

  Transposa a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2013/29/UE, de12 de juny de 2013, del Parlamento Europeu i del Consell, sobre l’harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització d’articles pirotècnics i la Directiva 2014/58/UE, de 16 d’abril de 2014, de la Comissió, per la qual s’estableix, de conformitat amb la Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu i del Consell, un sistema de traçabilitat dels articles pirotècnics.
  Consultar en especial la Instrucció Tècnica Complementària número 18 (ITC-18) sobre manifestacions festives, religioses, culturals i tradicionals que regula l’ús d’articles pirotècnics per grups consumidors reconeguts com a experts en manifestacions festives, religioses, culturals i tradicionals organitzades per col·lectivitats, persones jurídiques o ajuntaments.
  D’acord amb la ITC-18, el reconeixement d’una manifestació festiva com de caràcter religiós, cultural o tradicional, en l’àmbit local o autonòmic l’ha d’efectuar l’Administració autonòmica, d’ofici o a instància dels ajuntaments mitjançant una disposició que ha de publicar-se al Diari Oficial corresponent i en la qual s’ha d’especificar si en la manifestació festiva es permet la participació de menors d’edat.
  La disposició addicional sisena d’aquest Reial decret determina les edats mínimes per a la participació, ús i condicions que s’han de complir quan hi participen menors d’edat en les manifestacions festives amb ús de pirotècnia.
  (veure a l’apartat anterior, Administració de la Generalitat, la Resolució CLT/1502/2016, de 10 de juny).
  La ITC-18 es localitza a la pàgina 105860 i s’estén fins a la pàgina 105863 inclusivament. Per excepció aquest enllaç remet al text publicat al BOE atesa la seva extensió i interès específic de la ITC-18.

 • Ordre PRE/647/2014, de 25 d’abril, per la qual es modifica la Instrucciótècnica complementària número 2, «Requisits…
  essencials de seguretat d’artificis pirotècnics, altres articles pirotècnics i dispositius d’ignició», del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 563/2010, de 7 de maig.  (BOE núm. 101, de 26 d’abril de 2014).
 • Resolució CLT/1502/2016, de 10 de juny, de reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives amb ús d’artificis de pirotècnica que se celebren a Catalunya

  (DOGC núm. 7145, de 20 de juny de 2016).

  Reconeix d’ofici, a efectes del que estableix la Instrucció Tècnica Complementària 18 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, el caràcter religiós, cultural o tradicional, en l’àmbit autonòmic, de la manifestació festiva denominada correfoc o cercavila de foc, i n’estableix la seva definició tot i existir altres denominacions de caràcter local.
  Reconeix igualment d’ofici a efectes del que estableix la Instrucció Tècnica Complementària 18 del Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, ja indicat, el caràcter religiós, cultural o tradicional, a nivell local o autonòmic, de les festes, manifestacions, celebracions comunitàries i elements festius amb utilització de material pirotècnic que consten inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, d’acord amb el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya, o norma que el substitueixi.
  En tots dos reconeixements és permesa la participació en la manifestació festiva de persones usuàries menors d’edat que hagin complert l’edat establerta com a mínima en la disposició addicional sisena del Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, amb les condicions que estableix aquesta norma (veure en el següent apartat, Administració de l’Estat, el Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre).

FONT: Festes i Espectacles. Departament de Cultura [gencat.cat].