Quines responsabilitats comporta la presidència de l’associació?

Ocupar el càrrec de presidència d’una entitat significa assumir la representació legal de l’associació i, per tant, està subjecte a obligacions i responsabilitats.

Tote les persones membres de la Junta directiva d’una entitat tenen responsabilitat derivada del càrrec que ocupen, ja que la representació de les associacions correspon a l’òrgan de govern i es fa efectiva per mitjà del president/a i de les persones que el substitueixin si es dona el cas.

A continuació veurem en què consisteix la figura del president o presidenta de l’entitat.

1. Quines són les condicions per ser president/a?

Totes les persones membres de l’òrgan de govern necessàriament han de tenir la condició d’associades de l’entitat i han de tenir capacitat per exercir llurs drets socials.

Per poder formar part de la junta directiva, i per tant ocupar el càrrec de presidència, s’ha de ser escollit per l’assemblea general per les majories necessàries recollides als estatuts de l’associació i posteriorment s’ha d’acceptar el càrrec.

Aquesta acceptació del càrrec o nomenament com a membre de l’òrgan de govern s’ha d’inscriure al Registre d’Associacions mitjançant la presentació d’un certificat signat per les persones que ocupen el càrrec de president/a i secretari/a entrant i sortint.

El càrrec de presidència té la vigència que determinin els estatuts, la qual no pot ser inferior a un any ni superior a cinc, sens perjudici del dret a reelecció sempre i quan no s’exclogui expressament als estatuts de l’entitat.

S’ha de tenir en compte que les persones inhabilitades d’acord amb la legislació concursal no poden ser membres de l’òrgan de govern de les associacions que duen a terme una activitat econòmica i, per tant, no poden exercir el càrrec de presidència de l’entitat.

2. Quina és la funció de presidència?

El president/a, tot i que en cas de necessitat pot ser substituït pel vicepresident/a o pel vocal de més edat de la junta directiva, o bé fer un apoderament per certs actes en nom d’un tercer – direcció o gerència- sempre i quan els estatuts no ho prohibeixin, en termes generals, és el representant legal de l’entitat i se li atribueixen unes funcions en aquest sentit.

Les funcions més destacades d’aquesta figura són les següents:

 • Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

El càrrec de presidència, igual que la resta de càrrecs de l’òrgan de govern, s’exerceixen de forma gratuïta, tot i que tenen dret al reemborsament de les despeses ocasionades per motiu del càrrec sempre i quan estiguin degudament justificades.

3. Quines són les obligacions del president/a?

La llei 4/2008  preveu que els membres de l’òrgan de govern han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’associació, actuant sempre en benefici de la mateixa.

Per tant, com a membre de junta, aquesta premissa afecta la persona que ocupa el càrrec de president o presidenta de l’entitat. A fi de poder complir-la i que es puguin exercir aquestes funcions amb la diligència deguda, la normativa recull les següents obligacions:

 • Dret i deure d’assistir a les reunions.
 • Informar-se sobre la marxa de l’associació.
 • Participar en les deliberacions i en l’adopció d’acords.
 • Guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’associació.
 • Complir amb els deures comptables i de custòdia dels llibres, juntament amb la resta de la junta directiva.

4. Quina responsabilitat se li pot demanar al càrrec de presidència?

Les persones membres de l’òrgan de govern, en la seva totalitat, responen dels danys que puguin produir a l’entitat per incompliment de la llei o dels estatuts, així com per actes negligents en l’exercici de llurs funcions.

En cas que la responsabilitat es pugui imputar directament a la persona del president/a, es podria interposar una acció de responsabilitat contra la persona que ocupa aquest càrrec.

Aquest exercici de l’acció de responsabilitat ha d’ésser acordat per majoria simple de l’assemblea general.

En cas que la responsabilitat descrita no es pugui imputar a una o més persones en concret, tots els membres de la junta directiva responen de manera solidària davant d’una acció de responsabilitat excepte els que s’han oposat a l’acord que ha produït el dany o bé no han intervingut en la seva execució. També queden excloses d’aquesta responsabilitat aquells persones de la junta que no han intervingut en l’adopció ni en l’execució de l’acord, sempre i quan hagin fet tot el possible per evitar el dany i s’hi hagin oposat formalment.

5. Cessament del càrrec de presidència

L’article 322.18 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, estableix les causes per les quals s’extingeix el càrrec de membre de junta directiva, i per tant, també del president/a.

Les causes que recull la normativa són les següents:

 • Mort o declaració d’absència.
 • Venciment del termini establert per al càrrec, sens perjudici d’una possible renovació.
 • Renúncia voluntària notificada a l’òrgan de govern.
 • Separació acordada per l’assemblea general, fruït d’una acció de responsabilitat, cessament o procediment disciplinari.
 • Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

FONT: http://xarxanet.org/juridic/recursos/quines-responsabilitats-comporta-la-presidencia-de-lassociacio