Convocatòria de subvencions Diputació de Barcelona per activitats singulars/excepcionals 2019 (termini presentació: 1 d’abril 2019)

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 29 de novembre de 2018, va aprovar la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2019. El codi de la convocatòria aprovada és el 10253/2018.

Objecte

La convocatòria 10253/2018, té per objecte regular les subvencions que atorgui l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, gestionades des de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General, destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

  • Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019.

Les entitats es poden emmarcar en més d’un objecte.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara de la convocatòria de l’any 2019 s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre l’1 de gener de 2019 fins al 31 d’agost de 2019.

Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

La data límit de presentació és l’1 d’abril de 2019.

Documents

Bases de la convocatòriaPublicació al BOP i Model de sol·licitud

Important

Al mes de gener de 2019 està prevista una sessió informativa en la que us explicarem els aspectes bàsics del procediment de sol·licitud i gestió d’aquests ajuts. Properament publicarem la data de la sessió. Per a qualsevol dubte, truqueu al 93.402.22.22 ext. 33244/33255/33260 (Presidència de la Diputació de Barcelona)

Més informació

https://www.diba.cat/presidencia-subvencions