El Protocol de suport als arxius, una guia per gestionar i conservar els documents d’una entitat

El Departament de Cultura va publicar el mes de febrer un Protocol de suport als arxius de les associacions culturals a Catalunya que aporta, a les entitats culturals, una primera aproximació a les eines metodològiques necessàries per emprendre una gestió adequada dels seus documents, evitant la pèrdua d’informació.

El protocol té com a objectiu vetllar pel seu patrimoni documental, oferint metodologies bàsiques per a la gestió i conservació dels fons documental de més de 5.000 associacions culturals actives repartides arreu de Catalunya.

El text recomana reforçar la proposta ja exercida per moltes associacions de promoure l’ingrés a l’arxiu públic més proper, sense perdre la titularitat, tota documentació que ja no sigui d’ús quotidià, per tal de garantir la seva preservació, el seu accés i la seva difusió. Per tant, es tracta d’un protocol bàsic de tractament documental pels arxius amb processos i instruments associats a cada moment del cicle de vida dels documents.

De manera coordinada, la Direcció General del Patrimoni Cultural, competent en el vessant d’arxius i patrimoni documental i la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, que aglutina aquestes associacions, han treballat amb les entitats estudiant els seus fons documentals. El resultat d’aquesta anàlisi va visualitzar la necessitat de promoure una acció coordinada que es materialitza amb la publicació del protocol.

El volum documental resta sovint, com és lògic, en mans de les mateixes institucions, les quals no sempre disposen del que és necessari (espai, recursos o personal) perquè rebi el corresponent tractament arxivístic. Per tal de no posar en perill una parcel·la del patrimoni documental català com és el vinculat al teixit associatiu, es crea aquest protocol per ajudar a preservar-lo.

(Foto: Pexels)