Calendari de les principals obligacions fiscals

Les obligacions de presentació de les declaracions d’impostos per a les entitats no lucratives varien en funció de les seves circumstàncies concretes, però hi ha unes dates comunes a tothom per a la presentació de declaracions fiscals.

Les declaracions que s’han de presentar seran diferents segonse el tipus d’activitat que es faci, dels pagaments a persones que hi hagi, si es té llogat un local o pel volum d’ingressos que s’obtinguin anualment, entre d’altres. En aquest recurs es mostra una petita guia de les dates més habituals en les quals les entitats podrien haver de presentar determinades declaracions fiscals.

1. Declaracions sense data concreta de presentació

Dintre de les declaracions d’hisenda que no tenen una data concreta de presentació, la més habitual és la Declaració Censal (model 036).
Aquesta declaracio s’ha de presentar quan calgui donar d’alta, modificar o donar de baixa alguna de les obligacions fiscals o qualsevol altre dada rellevant que pugui tenir implicacions fiscals.
Tot i que no existeix una data concreta de presentació, si que existeix un termini per presentar aquesta declaració, que és:

 • Les declaracions d’alta s’han de fer dins dels deu dies previs a la circumstància que s’estigui donant d’alta: Per exemple, quan es vol començar a facturar o es vol donar d’alta una activitat nova.
 • Les declaracions de modificació s’han de presentar en el mes següent a què es produeixi la variació:
 • Les declaracions de baixa s’ha de presentar també dins del messegüents a que es produeixi la baixa en el model a presentar.

Existeixen altres impostos que es liquiden només quan es produeix el fet concret que causa la tributació. Un excemple seria la liquidació de l’impost de transmisions patrimonials, que es generaria en la compravenda d’un vehicle usat, que caldria liquidar en el moment en que es fa la transmissió, és a dir, en el moment del canvi de titularitat del vehicle.

2. Declaracions amb periodicitat trimestral

Les declaracions que es presenten trimestralment són les que corresponen a l’autoliquidació d’impostos. Les més habituals són les següents:

 • L’IVA (model 303).
 • L’ingrés de les retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis (model 111).
 • Les retencions de l’IRPF o de l’Impost de Societats sobre pagaments fets en concepte de lloguers d’immobles (model 115).
 • Les retencions de l’IRPF o de l’Impost de Societats sobre pagaments d’interessos de préstecs o d’altres rendiments sobre el capital (model 123).
 • Les retencions sobre pagament d’imports a determinades persones físíques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals (model 216).

En alguns casos, també cal presentar trimestralment declaracions informatives de les operacions de compres o vendes de béns i/o serveis efectuades entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda (model 349).

Les dates de presentació d’aquests models són, pels tres primers trimestres de l’any, entre els dies 1 i 20 del mes posterior a la finalització del trimestre, és a dir, entre els dies 1 i 20 d’abril, juliol i octubre.
Pel que fa al quart trimestre de l’any, la data de presentació pels models relatius a IRPF també són de l’1 al 20, en aquest cas, de gener, i pel que fa als models relatius a IVA i declaració d’operacions intracomunitàries el termini és entre els dies 1 i 30 del mes de gener de l’any següent.

Com a regla general per a totes les declaracions, en cas de que la data de finalització de qualsevol d’aquests terminis de presentació sigui un dissabte o diumenge, o bé un dia festiu, el termini es traslladarà al dia laborable immediatament posterior.

Si la presentació dels models es fa utilitzant la modalitat de domiciliació del pagament, el termini oficial es redueix en 5 dies, és a dir, en lloc del dia 20 passaria a ser el dia 15, i en lloc del dia 30 passaria a ser el dia 25. A diferència del termini general de les declaracions, per a les domiciliacions aquest no es traslladaria a cap altre data en cas que els dies esmentats corresponguessin a un dia no hàbil.

3. Resums anuals de les declaracions trimestrals presentades

De totes les declaracions trimestrals, excepte del model model 349, cal fer la presentació d’un resum anual que agrupi la informació declarada en el transcurs de l’any i que aporti altres dades a l’Administració tributària .Malgrat que només s’hagi presentat una declaració trimestral al llarg de l’any, és obligatori presentar igualment el resum anual que li pertoqui.

Els models de resum anual més habituals vigents actualment són:

 • Model 390 pel resum anual de l’IVA (models 303 presentats)
 • Model 190 pel resum anual de retencions sobre rendiments de treball, activitats professionals i altres (models 111 presentats)
 • Model 180 pel resum anual de retencions sobre rendiments d’arrendaments o lloguers (models 115 presentats)
 • Model 193 pel resum anual de retencions sobre interessos de préstecs i similars (models 123 presentats)
 • Model 296 pel resum anual de retencions o altres retribucions a No Residents (models 216 presentats)

Els terminis de presentació d’aquests models són:

 • Per al model 390, entre els dies 1 i 30 de gener de l’any següent a l’any al qual correspon el resum (per exemple, el resum de 2017, es presentarà al gener de 2018).
 • Per a la resta de models, el termini serà de tot el mes de gener de l’any següent.

Tots aquests models de declaracions de resum anual s’han de presentar necessàriament en la modalitat de presentació telemàtica.

4. Declaracions amb periodicitat anual que no són resums

A més dels resums anuals de les declaracions trimestrals, hi ha dos models més de declaracions informatives que les entitats no lucratives poden estar obligades a presentar. Aquests dos models, i els seus respectius terminis de presentació són:

 • El model 182, de Declaració de donatius rebuts, que han de presentar aquelles entitats que per les seves característiques o règim fiscal al qual estiguin sotmeses, reben donatius que donen dret de deducció als donants. El termini de presentació de la declaració és entre els dies 1 i 31 de gener de l’any següent al de les donacions declarades (per les rebudes a 2017, la declaració es presentarà al mes de gener de 2018).
 • El model 347, de Declaració informativa d’operacions amb tercers (subvencions, proveïdors i/o clients) superiors a 3.005,06 €. Aquest model, en cas que l’entitat ho hagi de presentar, cal fer-ho durant el mes de febrer de l’any següent al de les operaciones a declarar (per les operacions de 2017, la declaració es presentarà al mes de febrer de 2018). A partir de la declaració de l’exercici 2018, la declaració passarà haver de presentar-se durant el mes de gener.

A banda de les declaracions informatives anteriorment esmentades, les entitats poden estar obligades a presentar una altra declaració amb periodificació anual. Aquesta és la Declaració d’Impost de Societats (model 200)La obligació de presentar o no aquest model dependrà del règim fiscal al qual estigui sotmés l’entitat, del tipus d’ingressos que obtingui (si són o no procedents d’una activitat econòmica) o del volum total d’ingressos anuals de l’entitat.
En qualsevol cas, el termini de presentació d’aquest model és entre els dies 1 i 25 del mes posterior als sis mesos des de la data de tancament de l’exercici fiscal de l’entitat, és a dir, si l’entitat té un exercici fiscal que finalitza el 31 de desembre, que és el més habitual, aquesta haurà de presentar la declaració entre els dies 1 i 25 de juliol de l’any següent al de l’objecte de la declaració.

5. Altres declaracions periòdiques diferents de les anteriors

Finalment, hi ha un model que, tot i haver-se de presentar en unes dates determinades, aquestes no coincideixen totalment amb les dates de la resta de declaracions trimestrals.
El model en qüestió és el model 202, que és un model que s’ha de presentar només en el cas de que l’entitat hagi presentat Impost de Societats, i que a més aquest hagi sortit possitiu (llevat d’algunes excepcions).
El model s’ha de presentar de forma telemàtica entre els dies 1 i 20 dels mesos d’abril (1P), octubre (2P) i desembre (3P). Si els pagaments es volen domiciliar, el termini s’escurçarà fins el dia 15 dels respectius mesos.
Aquests pagaments seran descomptats en l’import a pagar en les successives declaracions d’Impost de Societats que faci l’entitat, o en el seu cas, l’hi seran retornats demanant la devolució a la pròpia declaració, si surt negativa.

FONT: http://xarxanet.org/economic/recursos/calendari-de-les-principals-obligacions-fiscals