El pressupost de l’organització: planificant ingressos i despeses

Les entitats no lucratives han de planificar les seves activitats per poder obtenir una previsió econòmica dels recursos necessaris i generats per a cada projecte.

El pressupost és molt important en les entitats sense afany de lucre perquè té com objectiu assolir l’equilibri entre ingressos i despeses.

1. Que és el pressupost?

El pressupost és la traducció dels objectius de l’entitat expressats en clau monetària i per un període determinat. És una previsió de despeses i ingressos. No només ajuda a la previsió del futur de l’entitat, sinó que també ha de servir per controlar i avaluar la gestió de l’entitat, i per prendre les mesures correctores pertinents que en millorin els resultats. És el reflex del projecte, de les prioritats i del nivell d’implantació i de la capacitat econòmica de l’entitat. Els pressupostos solen elaborar-se amb una validesa anual i amb el detall dels dotze mesos i han de ser complerts, flexibles, prudents i realistes.

2. Obligacions legals del pressupost

En el cas de les associacions, tal i com estableix l’article 332-15 de la Llei 4/2008, del Tercer Llibre del Codi Civil de Catalunya, la Junta Directiva com a òrgan de govern ha d’elaborar el pressupost, que s’ha de presentar a l’assemblea general perquè l’aprovi en el termini que estableixin els estatuts i, com a màxim, en els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.

3. Com es fa un pressupost?

Primer s’ha de definir i planificar el pla d’acció a realitzar per l’entitat durant l’any per poder establir els objectius que s’han d’assolir en termes econòmics. En segon lloc, el procés de confecció del pressupost de les entitats sense afany de lucre parteix de l’estimació dels costos per dur a terme els objectius i definir de forma precisa els ingressos que es poden aconseguir.

Pressupost d’ingressos: Es tracta d’estimar el volum d’ingressos anuals, tenint en compte les principals fonts de finançament de les entitats sense afany de lucre, que són: les quotes de les persones sòcies  i usuàries, les subvencions i les donacions.

Pressupost de costos: Es tracta d’estimar el costos necessaris per al funcionament de l’entitat, dividits en tres blocs: costos de manteniment de l’activitat, d’estructura i de noves actuacions.

4. Seguiment del pressupost

Un cop elaborat el pressupost, es podrà veure si l’entitat genera un benefici econòmic o si, al contrari, té un resultat deficitari. En principi, el pressupost hauria de ser positiu o com a mínim equilibrat entre ingressos i despeses. Si l’entitat genera uns beneficis elevats, això podria significar que no s’estan optimitzant els recursos. En el cas de tenir un resultat deficitari això voldria dir que els projectes no tenen una viabilitat adequada i caldria revisar el pressupost per poder aplicar correccions.

L’entitat ha de seguir un control i fer una revisió periòdica del pressupost, ha de comparar els imports pressupostats amb els reals. D’aquesta manera es podran detectar desviacions i servirà per poder prendre les mesures correctores pertinents per millorar l’eficiència i eficàcia de l’entitat.