Model de documents per a l’autorització dels menors ITC-18

Els responsables de les entitats que disposin d’elements de bestiari festiu infantil amb pirotècnia, han de tenir en compte que la llei obliga a disposar per a tots els menors CRE d’una autorització signada pels pares/mares/tutors legals.

Aquest és un requisit que pot exigir un ajuntament per autoritzar una manifestació festiva de caràcter religiós, cultural o tradicional — com ara un correfoc o una cercavila de foc — i queda recollit a l’Article 2, punt 5è de la Instrucció Tècnica Complementària número 18 del RD 989/2015, de 30 d’octubre, per al qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.

Les autoritzacions en cap cas exoneren de la necessitat de formar els infants com a Consumidors Reconeguts com a Experts i han d’estar en possessió de l’entitat per a ser presentades davant d’algun organisme que ho requereixi. És important que aquest document inclogui com a mínim:

  • Dades de l’infant: nom, cognoms i DNI/Targeta sanitària
  • Dades i consentiment dels dos progenitors

En molts casos, els ajuntaments poden acceptar una declaració responsable signada pel/per la secretari/a i amb el vist-i-plau del/de la president/a conforme l’entitat disposa de les autoritzacions corresponents als infants menors CRE que participen a l’acte festiu. D’aquesta forma, es redueix el volum de documentació a presentar per a cada acte.

A continuació, s’enllacen els diferents documents en format Word per a que puguin ser modificats d’acord amb les particularitats de cada entitat: