Model de documents per a la gestió d’altes de socis

Per a una bona gestió de les dades dels socis que formen part de la vostra associació, cal ser curosos i exhaustius a l’hora de fer la recollida de dades quan un membre adult sol·licita l’alta com a soci a l’entitat.

És important que aquest document inclogui com a mínim:

  • Dades personals: nom i cognoms, DNI, data de naixement, dades de contacte
  • Data de sol·licitud d’alta
  • Declaració de tractament de dades
  • Declaració de cessió de drets d’imatge
  • Consentiment de la Mare/Pare/Tutor legal en cas que el soci sigui menor d’edat i els estatuts permetin que els menors d’edat puguin formar-ne part

En cas que l’entitat hagi fixat quotes de pertinença periòdiques, i que aquestes es gestionin mitjançant remesa bancària, l’entitat ha de disposar del manament SEPA per a cada un dels socis a qui se’ls giri rebut.

A continuació, s’enllacen els diferents documents en format Word per a que puguin ser modificats d’acord amb les particularitats de cada entitat: