Les obligacions fiscals d’una associació: introducció i tipus d’ingressos

reunió

Donar-se d’alta d’una activitat a l’Agència Tributària

Tota entitat sense ànim de lucre ha de tenir un NIF i ha de saber de què està donada d’alta a l’Agència Tributària.  Si l’entitat no està donada d’alta de cap activitat, com poden ser espectacles públics o activitats recreatives, teòricament no pot facturar.

Què s’hauria de fer? Una mínima comprovació per saber de què està donada d’alta l’associació. Anar a Hisenda i preguntar, com a representant d’una entitat, si l’associació està donada d’alta d’alguna activitat en concret. Les associacions poden facturar i obtenir beneficis. El que passa és que el benefici que s’obté sempre ha d’estar reinvertit en la mateixa entitat.

Tipus d’ingressos que tenen les entitats 

a) Quota social

Les quotes socials van sense IVA. De fet, és un ingrés exempt de tota classe d’impost, ja que no es considera un benefici.

b) Subvencions

Justificar les subvencions: És important anar portant la comptabilitat de l’entitat per després poder justificar bé les subvencions. Si no és així, l’administració pot demanar que es justifiquin les despeses, que es retorni part de la subvenció que no està ben justificada o, en el pitjor dels casos, que es retorni la totalitat de l’ajuda.

Requisits: Cada cop més les administracions demanen a les entitats que compleixin amb més normes. Per poder optar a una subvenció se’ls pot demanar: el certificat d’estar al corrent de pagament, el certificat d’estar al corrent a la Seguretat Social o el certificat de compliment de la normativa de protecció de dades, entre d’altres.

c) Activitats econòmiques

En quins casos una entitat ha de pagar impostos? Per exemple, va a una sortida i emet una factura perquè l’entitat organitzadora de l’acte pagui la pirotècnia i el transport. Aquesta factura ha de ser amb IVA. Un altre cas és si l’associació fa samarretes i altres tipus de productes de marxandatge. Si aquests productes es venen a través d’una compravenda, també s’ha de tenir en compte l’IVA.

Si l’entitat està fent una activitat econòmica, és a dir, una activitat comercial, ha de declarar l’IVA. Un altre exemple és si l’associació munta una barra de bar. Amb els beneficis que obté, hauria de tributar i pagar impostos. S’ha de diferenciar una activitat que fa l’entitat de tipus social o cultural d’una activitat econòmica.

El certificat d’estar al corrent de pagament 

La Generalitat de Catalunya, per exemple, amb algunes subvencions demana que l’entitat presenti un certificat per demostrar que està al corrent de pagament.  En cas de no ser així, podria no rebre la subvenció. Encara que a l’hora de presentar els impostos l’import sigui zero, aquests s’han de presentar per demanar segons quines ajudes.

En tots aquests casos, es recomana demanar ajuda professional. A l’hora de declarar l’IVA o l’impost de societats una entitat es pot equivocar i aquest error pot sortir molt car, ja que l’Agència Tributària la pot sancionar. Cal tenir en compte que aquestes sancions solen ser cares.

Portar la comptabilitat d’una entitat

En el moment en què una entitat comença a presentar impostos, ha de portar una comptabilitat. Ja no s’hi val apuntar quins diners entren i quins surten. S’ha de fer una comptabilitat més d’empresa, separant els ingressos i indicant si són per subvencions, si són ingressos per quotes, per donacions o per haver prestat un servei determinat.

Les despeses també s’han de començar a separar per classes. Per exemple, despeses de transport, de personal, de pirotècnia, etc. I els impostos també s’han de diferenciar perquè no tots els IVA són iguals. Amb tot això, és necessari que una entitat comenci a utilitzar un programa comptable.

Font: Patrícia Julià de SeInProDat Assessors.

(Foto: Dylan Gillis Unsplash)