El PROCICAT posa com a solució els grups de convivència a l’hora de realitzar activitats culturals

El Cuc de Molins de Rei

El comitè tècnic del Pla PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, va aprovar el passat 17 de juliol de 2020 el document “Plans de represa del sector cultural. La cultura popular i les associacions culturals”, que regula les activitats de cultura popular i associatives en el període de desconfinament. El document complet es pot consultar en el següent enllaç.

Una de les principals dificultats que hi havia en el món del bestiari festiu durant el desconfinament era la impossibilitat de poder fer ballar figures que requereixin més d’un portador, donat que no es podia garantir el distanciament físic d’almenys 1,5 metres. Aquest fet quedaria resolt si es constitueix un grup de convivència.

Grups de convivència amb relació continuada i contacte físic

Es permet dur a terme activitats en què no sigui possible garantir el distanciament físic mínim, sempre que es dugui a terme dins un grup de convivència habitual. El grup de convivència queda exempt de l’ús de mascareta i del compliment de la distància física interpersonal.

Una associació pot constituir un o més grups de convivència habitual per dur a terme activitats com assajos, exhibició, formació i desplaçament. Cada grup de convivència pot tenir un màxim de 20 persones, i no poden estar en contacte amb altres grups de convivència.

Requisits per formar part d’un grup de convivència

Els membres del grup de convivència han d’estar associats a l’entitat i han d’emplenar la declaració responsable (es pot trobar un model annex al Pla de represa). Malgrat que s’accepta una participació molt reduïda de persones externes amb condicions en alguns supòsits, per norma general cal evitar la incorporació puntual de persones alienes a l’associació.

Caldrà valorar la idoneïtat de participar en l’activitat – o bé d’adequar la seva acció – en cas que una persona sigui considerada de risc.

Cal que l’entitat porti un registre de les persones que formen part de cada grup de convivència almenys durant 14 dies, així com un registre de dates i llocs en què es duen a terme les activitats.

Coincidència amb altres grups de convivència

En una activitat no es permet més d’un grup de convivència. Per tant, diferents grups de convivència no poden compartir assajos, enceses o cercaviles. D’aquí s’interpreta que no és viable organitzar una trobada en la qual participin diverses entitats.

Mesures per evitar la propagació de la Covid-19

Mesures que han de prendre les entitats i els associats per evitar riscos de propagació de la Covid-19

 •  Higiene freqüent de mans, tapar-se la boca en tossir amb l’avantbraç…
 •  Mantenir els grups de convivència el més estable possible.
 •  Respectar la distància física d’1,5m (o l’equivalent a 1 persona cada 2,5m2) per a les activitats fora dels grups de convivència habitual.
 • Accés a zones comunes de forma organitzada i coordinada.
 • Desinfecció diària de la indumentària.
 • Oferir als integrants dels grups de convivència formació obligatòria sobre Covid-19.
 • Disposar de punts de rentat de mans (aigua-sabó o gel hidroalcohòlic).
 • Disposar de productes de desinfecció de superfícies.
 • Disposar de mascareta quirúrgica (en els casos que sigui obligatori).
 • Prendre mesures de neteja, desinfecció i ventilació exigibles a les activitats associatives en espais tancats i sense públic, com ara sales d’assajos i reunions (veure apartat 5).

Consideracions per actes en espais tancats i oberts 

Els dos darrers apartats del document fan referència a una sèrie de consideracions a tenir en compte a l’hora d’executar actes.

  • Actes en espais tancats amb presència de públic, per exemple, passis i exhibicions en sales de teatre o auditoris (veure apartat 6).
  • Esdeveniments de carrer (veure apartat 7). Per norma general, no es permeten actes públics que impliquin contacte físic o que no es pugui mantenir la distància física interpersonal.

Mesures recomanades per contribuir a garantir el distanciament físic:

 •  Cercaviles: ampliar recorreguts per a redistribuir el públic, evitar carrers estrets i punts d’aglomeració.
 •  Espectacles itinerants: controlar el nombre d’espectadors, accions per a mantenir el distanciament físic.
 • Espectacles estàtics: establir zones de públic per controlar distàncies, planificar l’acomodament i evacuació del públic.

Mesures subjectes a canvis

Tota la informació recollida en aquest pla de represa queda subjecta a modificació per part del PROCICAT segons evolucioni la propagació de la pandèmia de la Covid-19.

(Foto: El Cuc de Molins de Rei és un exemple de bèstia portada per més d’una persona / Font: Facebook “El Cuc” de Molins de Rei)