La Generalitat obre per aquest 2020 quatre línies d’ajuts destinades al foment de la cultura popular

Drac de Granollers

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria de quatre línies d’ajuts per a aquest any 2020 dins l’àmbit de la cultura popular i tradicional i del patrimoni etnològic. El termini per presentar les sol·licituds és del 8 al 23 de juliol (ambdós dies inclosos).

Les línies d’ajuts són:

a) Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional (CLT025). Estan dirigides a:

  • Les corporacions locals o ens que en depenen.
  • Les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.
  • Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques amb domicili a un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • Les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya.

b) Subvencions per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional (CLT041). Estan dirigides a:

  • Les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya.
  • Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

c) Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional (CLT044). Estan dirigides a les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya. No es poden presentar a aquestes subvencions les federacions d’entitats.

d) Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya (CLT051). Estan dirigides a:

  •  Els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis.
  •  Les entitats privades sense finalitat de lucre amb domicili social a Catalunya.

Per poder optar a aquestes subvencions, a més, les entitats han de tenir la condició de membres de la xarxa territorial de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.

Sol·licitud telemàtica

Les sol·licituds de subvenció s’han de tramitar telemàticament a través de Tràmits gencat, en cas d’entitats privades o empreses, i a través d’EACAT en cas d’ens públics. La tramitació requereix disposar d’un certificat digital.

En cas de dubtes o problemes amb la tramitació dels ajuts, es pot consultar el web del Departament de Cultura o bé enviar un correu electrònic a osic@gencat.cat.

(Foto: Drac petit de Granollers / Font: Facebook Drac de Granollers)