Comunicat sobre les bases que regeixen la concessió de subvencions

Aquest mes de febrer s’han publicat les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. En aquest cas, tan aviat com es publiqui la convocatòria, se’n farà difusió.

Als efectes d’aquestes bases, es consideren entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa les que realitzin activitats relacionades amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, i que, per raó de l’activitat o el destinatari, no siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte la realització d’activitats dins de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana.

A part, també hi poden optar les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzin activitats remunerades en l’àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes del foc i la pirotècnia que es facin a Catalunya.

Enllaç per a consultar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya:  https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=893028&language=ca_ES

(Foto: Activitat del Drac de Granollers)