Convocada Assemblea General Ordinària telemàtica el pròxim dissabte 29 de maig

Amb el present escrit la junta de l’Agrupació del Bestiari convoca a totes les entitats federades a la propera Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dissabte 29 de maig de 2021 a les 17:00 h en primera convocatòria (17:30 h en segona convocatòria).

Lloc: VIDEOCONFERÈNCIA (GOOGLE MEET)
(podreu trobar l’enllaç al correu electrònic)

amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (AGO 2020, AGE 2021)
  2. Altes i baixes de socis 2020
  3. Memòria d’activitats 2020
  4. Balanç econòmic 2020
  5. Projecte d’activitats anuals “La Represa del Bestiari Festiu 2021” i pressupost 2021
  6. Aprovació quotes 2021
  7. Renovació de càrrecs de la junta
  8. Precs i preguntes

En el correu electrònic trobareu la documentació relativa als punts que es tractaran.
D’acord amb les excepcions que preveu la llei a causa de la pandèmia per aquest 2021, es convoca l’Assemblea de forma telemàtica, per tal de donar compliment a les restriccions de reunió vigents.

Instruccions per accedir a la videoconferència

1. Es permetrà un únic accés per entitat federada. En aquest accés hi poden haver una o més persones representants.
2. A efectes de votació, es computarà un vot per connexió.
3. Es recomana connectar-se amb un ordinador, d’aquesta manera, el sistema de votació és molt més àgil.
4. L’accés a la sala d’espera s’obrirà 60 minuts abans de la convocatòria, un cop us hagueu acreditat, haureu d’abandonar la videoconferència i us haureu d’unir a l’Assemblea amb l’enllaç que us facilitaran en aquell moment.
5. Es recomana accedir amb puntualitat, per tal de poder respectar l’hora d’inici.
6. Es demana que es respectin els torns de paraula. Es permetrà fer intervencions abans de qualsevol procés de votació.
7. Si alguna entitat no pot assistir a l’Assemblea, pot delegar el vot en la persona que desitgi (el seu delegat territorial o qualsevol altra persona). Per a ser considerada vàlida, s’haurà de lliurar el document de delegació de vot (degudament emplenat, signat i segellat) abans de començar l’Assemblea.