Quines responsabilitats comporta la tresoreria d’una associació?

La persona que ocupa el càrrec de tresoreria dins de l’entitat té encomanades un seguit  de funcions relacionades amb el control dels recursos econòmics de l’associació.

Una de les figures importants a l’entitat, pel que fa al control dels recursos econòmics, és la tresoreria de l’entitat.

Una qüestió important a tenir en compte és que la persona que realitza aquestes funcions pot no estar dins de la junta directiva.

A continuació veurem en què consisteix aquesta figura i quines són les seves responsabilitats.

1. Quines són les condicions per ser tresorer?

L’òrgan de govern de l’entitat, com a òrgan col·legiat, ha de disposar, com a mínim, de tres persones i ha de tenir dos càrrecs obligatoris: el de presidència i secretaria.

Per tant, l’associació pot decidir si el càrrec de tresoreria forma part de la junta directiva, i en cas que així sigui, ha de constar en el article dels estatuts on es descriu la composició de la mateixa.

Així doncs, és possible que la persona que fa les funcions de tresorer no formi part l’òrgan de govern de l’entitat, tot i desenvolupar les tasques pròpies del càrrec, entre les quals destaca la presentació dels comptes a l’assemblea general per a la seva aprovació.

En cas que la junta directiva si disposi del càrrec de tresoreria, la persona que l’ocupa, igual que la resta de membres de la junta directiva, ha de tenir la condició d’associada i ha de tenir capacitat per exercir llurs drets socials.

També, de la mateixa manera que succeeix amb la resta de membres de la junta, caldrà que sigui escollit per l’assemblea general de l’entitat, ha d’acceptar el càrrec i, amb posterioritat, s’ha d’inscriure al Registre d’Associacions de Catalunya per a la seva publicitat.

El càrrec de tresoreria té la vigència que determinin els estatuts, la qual no pot ser inferior a un any ni superior a cinc, sens perjudici del dret a reelecció sempre i quan no s’exclogui expressament als estatuts de l’entitat.

2. Quina és la funció de tresoreria?

El càrrec de tresorer té com a principal funció la custodia i control dels recursos de l’associació.

Entre d’altres tasques, destaquen: la elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.

També és la persona que presenta els comptes i el pressupost a l’assemblea general, a fi que els associats i associades aprovin la gestió econòmica de la junta directiva.

Per poder dur a terme un seguiment acurat de la gestió econòmica, ha de supervisar la comptabilitat de l’entitat. També ha de signar tots aquells documents que formin part de la tresoreria de l’entitat.

Habitualment, és una de les persones autoritzades, -junt amb el president i el secretari- per obrir comptes i disposar de fons de l’associació.

Es possible que la gestió comptable, fiscal i de facturació de l’entitat estigui delegada en personal administratiu que la realitza, o bé es pot tenir contractats serveis professionals per dur-la a terme.

De tota manera, la persona que ocupa el càrrec de tresorer n’ha de fer un seguiment oportú per a tenir un coneixement real de la situació de l’entitat i poder prendre les mesures corresponents en cas que sigui necessari, com per exemple: fer projeccions o corregir desviacions del pressupost.

3. Quina responsabilitat se li pot demanar al càrrec de tresoreria?

En cas que la persona que ocupa el càrrec de tresorer formi part de la junta directiva, de la mateixa manera que la resta de membres de l’òrgan de govern, respon dels danys que pugui produir a l’entitat per l’incompliment de la llei o dels estatuts, així com per actes negligents en l’exercici de llurs funcions.

En cas que la responsabilitat d’un fet no es pugui imputar a una o més persones en concret, tots els membres de la junta directiva responen de manera solidària davant d’una acció de responsabilitat excepte els que s’han oposat a l’acord que ha produït el dany o bé no han intervingut en la seva execució. També queden excloses d’aquesta responsabilitat aquelles persones de la junta que no han intervingut en l’adopció ni en l’execució de l’acord, sempre i quan hagin fet tot el possible per evitar el dany i s’hi hagin oposat formalment.

4. Cessament del càrrec de tresoreria

L’article 322.18 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, estableix les causes per les quals s’extingeix el càrrec de membre de junta directiva, i per tant, també del tresorer.

Les causes que recull la normativa són les següents:

  • Mort o declaració d’absència.
  • Venciment del termini establert pel càrrec, sens perjudici d’una possible renovació.
  • Renúncia voluntària notificada a l’òrgan de govern.
  • Separació acordada per l’assemblea general, fruït d’una acció de responsabilitat, cessament o procediment disciplinari.
  • Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

Font: http://xarxanet.org/juridic/recursos/quines-responsabilitats-comporta-la-tresoreria-de-lassociacio
Dij, 28/12/2017 – 14:41
Autor/a: Montse Agudo
Entitat redactora: Suport Associatiu – Jurídic

(Font foto: katemangostar)