Oberta convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona (Termini: 27 de març)

La Diputació de Barcelona ha obert convocatòria de subvenció per a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre.

Aquestes subvencions estan adreçades a associacions sense ànim de lucre i tenen com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona, vinculades a:

 • Cicle festiu dels municipis i comunitats.
 • Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
 • Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
 • Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
 • Producció de nous espectacles de cultura popular.
 • Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 • Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin:

 • Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria. Àrea de Cultura, Educació i Esports Gerència de Serveis de Cultura
 • Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria.
 • Àpats populars.
 • Tallers i/o activitats formatives.
 • Edicions de publicacions o material de suport electrònic.
 • Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials.
 • Programes de recerca i estudi.
 • Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils.
 • Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.

Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les programacions anuals de l’entitat.

Documentació:

Termini de presentació de sol·licituds de l’11 de febrer al 27 de març de 2019.

Tramitació electrònica de les sol·licituds

Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament a través de de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, degudament signades electrònicament pel representant legal.

Per sol·licitar el certificat de signatura digital i obtenir informació de com fer el tràmit, podeu consultar el web certificats digitals.

També podeu signar amb el DNI electrònic.

Requisits tecnològics per poder realitzar tràmits a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona [document PDF tutorial java].

Apunt informatiu

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, justificació, …) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Important

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.