Oberta la convocatòria per presentar subvencions a la Diputació de Barcelona (fins al 26/03/20)

Diputació Barcelona

Del 26 de febrer al 26 de març, la Diputació de Barcelona ha obert una convocatòria de subvenció per a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant l’any 2020. Aquestes han d’estar organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre i amb domicili social a la província de Barcelona.

Les subvencions volen contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de cultura popular i tradicional vinculades a:

 • Cicle festiu dels municipis i comunitats.
 • Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
 • Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria i realitzats dins de la demarcació de Barcelona.
 • Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
 • Producció de nous espectacles de cultura popular.
 • Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 • Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

Per contra, no seran objecte de subvenció activitats com:

 • Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.
 • Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria.
 • Àpats populars.
 • Tallers i/o activitats formatives.
 • Edicions de publicacions o material de suport electrònic.
 • Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials.
 • Programes de recerca i estudi.
 • Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils.
 • Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.

Documentació:

Aspectes a tenir en compte:

a) Tramitació electrònica de les sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, degudament signades electrònicament pel representant legal.

 • Per sol·licitar el certificat de signatura digital i obtenir informació de com fer el tràmit, podeu consultar el web certificats digitals.
 • També podeu signar amb el DNI electrònic.
 • Requisits tecnològics per poder realitzar tràmits a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona [document PDF tutorial java].

b) Dubtes sobre la sol·licitud: Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, justificació, …) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

c) Important: avisar de la tramesa efectuada. L’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

(Foto: Casa Serra, seu de la Diputació de Barcelona / Font: Facebook Diputació de Barcelona)