El certificat de delictes sexuals i les autoritzacions per fer activitats amb menors

Taller plastilina

És obligatori que totes les entitats, si tenen menors d’edat, exigeixin el certificat de delictes de naturalesa sexual a totes les persones que tinguin un tracte habitual i continuat amb menors. El certificat l’ha de demanar la junta directiva un cop l’any per un tema de seguretat, així ho diu la llei. En el cas que es cometés un delicte sexual i la junta no tingués aquest certificat, recauria sobre ella part de la culpa. També cal tenir en compte que la denúncia que es fes aniria per la via penal.

El certificat de delictes de naturalesa sexual s’ha de demanar anualment. Qui té l’obligació de sol·licitar-lo és la persona que tracta amb el menor.

Casos obligatoris

Només és obligatori demanar el certificat de delictes de naturalesa sexual si l’entitat realitza habitualment activitats amb menors. En el cas que es tractés d’un tema puntual, com podria ser la realització d’un taller un dia concret de l’any, no caldria demanar-lo. En canvi, si les sessions es fessin cada quinze dies o un cop al mes sí que caldria.

En el cas dels pares o els tutors legals, si aquests estan presents durant les sessions, no és necessari reclamar el certificat de delictes de naturalesa sexual als monitors perquè s’entén que aquests ja estan vigilant els seus fills. Ara bé, si l’activitat està organitzada per un pare/mare de l’entitat, i en la classe hi ha altres menors a càrrec seu, sí que és necessari que la junta disposi d’aquest document.

Full d’autoritzacions als menors d’edat

Cada vegada que hi hagi alguna sortida, l’associació ha de tenir les autoritzacions de tots els pares i mares conforme aquell nen o nena pot desplaçar-se per fer una determinada activitat. Es tracta d’un paper en el qual els progenitors donen permís als monitors per actuar en diferents casos, com per exemple, davant d’accidents o lesions. En situacions com aquestes, els monitors han de tenir el permís explícit dels pares o els tutors legals per prendre decisions en el cas que no es puguin localitzar els responsables dels menors.

Aquesta autorització, a més, ha d’estar firmada per un dels dos pares. Si té la firma dels dos, millor, però no és necessari. Normalment, la pàtria potestat dels infants la tenen els dos progenitors, a no ser que un jutge l’hagi retirada.

Font: Patrícia Julià de SeInProDat Assessors.

(Foto: Taller de plastilina/ Font: Pexels)