Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern

transparencia

Totes les entitats que tinguin una relació amb l’administració pública estan obligades a complir amb aquesta normativa. Pot ser una relació mitjançant un conveni, un contracte de prestació de serveis o una subvenció. Si l’entitat rep diners públics, ha de complir amb aquesta llei. Les entitats declarades d’utilitat pública i les fundacions, encara que no rebin diners públics, també l’han de complir.

Si l’entitat no té pàgina web pròpia, l’Ajuntament ha d’habilitar una part de la seva perquè l’associació pugui penjar la informació de la llei de transparència i bon govern. Per demanar una subvenció a la Generalitat també s’ha de complir amb aquesta normativa. El seu objectiu és que els ciutadans sàpiguen en què s’està gastant els diners públics l’administració.

Què s’ha de fer constar?

En la web s’han de penjar els estatuts actualitzats, el reglament de règim intern (en cas que l’entitat en tingui) i informació sobre qui són els membres de la junta i quin càrrec ocupen. Només s’ha de posar el nom i el cognom, ni l’adreça, ni el número de telèfon ni el DNI. La llei de transparència també demana que l’associació pengi un organigrama que expliqui com està estructurada internament l’entitat.

Pel que fa a les subvencions, s’ha de publicar informació sobre aquestes i sobre els convenis. Si l’entitat rep més d’una subvenció, ha de fer una llista. Ha d’indicar quin import rep, de quin ajuntament i amb quin objectiu (dues línies). També cal penjar l’estat de comptes de l’entitat, és a dir, quants diners surten i quants entren en termes globals.

En el cas de les subvencions, a la pàgina web s’han de pujar els projectes que s’entreguen a les administracions quan es demana una ajuda i la memòria que serveix per explicar l’activitat que s’ha dut a terme.

Tota aquesta informació ha d’estar en un lloc visible, que sigui fàcil de trobar i que s’hi pugui accedir amb un sol clic. La llei diu que ha de ser un accés directe i ràpid, a ser possible a una de les pestanyes principals de la web.

No es pot substituir la pàgina web pel Facebook. Si l’associació no té web, ha de passar un document a l’ajuntament perquè publiqui tota aquesta informació a la seva pàgina.

La llei diu que s’han de tenir els continguts dels últims cinc anys de l’entitat. La recomanació és publicar els últims dos anys com a mínim.

Per acabar cal assenyalar que, totes aquelles associacions que rebin més de 5.000 € anuals d’una administració pública, estan obligades a tenir pàgina web pròpia. La mateixa norma també s’aplica a totes aquelles entitats en les quals les subvencions representin el 60% del seu pressupost anual.

Font: Patrícia Julià de SeInProDat Assessors.

(Foto: Maurício Mascaro Pexels)