Oberta la convocatòria de subvencions 2023 de la Generalitat de Catalunya de cultura popular i tradicional (fins al 10 de març a les 14 h)

Des de la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari us fem saber que hi ha oberta una nova convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’OSIC convoca les subvencions següents de l’àmbit de la cultura popular i del patrimoni etnològic. El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de febrer al 10 de març a les 14 hores.

Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana i aranesa organitzades o impulsades per federacions.

Es dirigeixen a:

 • Federacions amb domicili social a Catalunya i associacions membres de les federacions que es comprometin a efectuar totalment o parcialment les activitats objecte de la sol·licitud de subvenció en nom i per compte de les federacions.
 • Federacions amb domicili social a Catalunya relacionades amb l’activitat de construcció de torres humanes o amb les manifestacions festives amb ús de pirotècnia i que, en l’àmbit territorial català, ostentin la representació associativa majoritària del seu col·lectiu festiu.

Podeu accedir al tràmit en el següent enllaç

Subvencions per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional

Són subvencions per donar suport a la producció i l’edició de llibres en llengua catalana o aranesa i de fonogrames, relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa o del patrimoni etnològic de Catalunya.

Es dirigeixen a:

 • A les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya.
 • A les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
 • No poden optar a aquestes subvencions les federacions d’entitats.

Podeu accedir al tràmit en el següent enllaç

Subvencions per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional

L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.

Es dirigeixen a:

 • A les corporacions locals o ens que en depenen
 • A les fundacions i a les associacions, amb domicili social a Catalunya.
 • No poden optar a aquestes subvencions les federacions d’entitats.
Podeu accedir al tràmit en el següent enllaç. 

Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions.

b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Es dirigeixen a:

 • A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya, que duguin a terme activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
 • Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
 • A les corporacions locals o ens que en depenen (únicament poden optar a la modalitat a).
 • Les federacions d’entitats no poden optar a aquesta línia de subvenció.

Podeu accedir al tràmit en el següent enllaç.