La Diputació de Tarragona obre convocatòria de subvencions.

Convocatòria de subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023).

La Diputació de Tarragona, en el marc del seu àmbit competencial de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, manté l’interès de contribuir de manera activa i de donar suport financer a les demandes socials i econòmiques dels ens locals de la demarcació de Tarragona i també de les persones i de les entitats públiques i privades, per a la qual cosa estableix, en el pressupost anual, una sèrie de línies de subvencions orientades a objectius que incorporen, a més, polítiques socials inclusives.

 

https://www.dipta.cat/serveis/subvencio-entitats-persones-activitats-culturals-interes-ciutada