Subvencions 2024 per a activitats de cultura popular i tradicional i associacionisme

HOme Subves Gene 2024

Es presenten les linies de subvencions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a entitats vinculades a la cultura popular i tradicional

Línea de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme (CLT027)

Són ajuts per contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per ajuntaments i per fundacions i associacions, que tinguin lloc a Catalunya durant l’any natural de concessió de la subvenció.

Aquesta línia d’ajut té les modalitats següents:
Activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme, d’acord amb les dues tipologies següents:

    • La programació anual d’activitats de les d’entitats.
    • Les fires, les trobades, els congressos i jornades d’àmbit nacional o internacional, així com altres activitats de caràcter puntual.
  1. Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats.
  2. Festes i elements festius que formin part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya o no inscrits al Catàleg

A qui va dirigit?

  • A les fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.

Termini de sol·licitud: del 6 al 21 de març a les 14.00.00 del 2024.

Més informació aquí!

Línea de subvencions per a la realització de consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic (CLT090)

Són subvencions per a la realització de consultories per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

A qui va dirigit?

A les associacions, fundacions i federacions amb seu social a Catalunya i que pertanyin a l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

Termini de sol·licitud: del 6 al 21 de març a les 14.00.00 del 2024.

Més informació aquí!

Línea de subvencions per a la recuperació i la restauració d’imatgeria festiva i de la indumentària de les colles de cultura popular i tradicional (CLT526)

Són subvencions per contribuir al finançament de la restauració i creació d’elements d’imatgeria festiva catalana, així com a la restauració i la confecció del seu vestuari, i del vestuari de les persones de les colles de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

A qui va dirigit?

  • Ajuntaments o ens que en depenen
  • Fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya.

Termini de sol·licitud: del 6 al 21 de març a les 14.00.00 del 2024.

Més informació aquí!

Línea de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2024, organitzades per entitats culturals i federacions culturals sense finalitat de lucre.

A qui va dirigit?

Entitats

Termini de sol·licitud: del 5 de març al 5 d’abril de 2024. 

Documentació de les sol·licituds

Cal accedir al formulari electrònic de sol·licitud amb el certificat electrònic de l’entitat o en els seu defecte amb el certificat electrònic del representant legal de l’entitat. Caldrà emplenar dit formulari amb les dades de l’entitat sol·licitant i adjuntar la Descripció del Projecte i el Pressupost de l’Activitat en els següents documents:

IMPORTANT : Caldrà presentar el següent formulari de certificat de poders del representant legal de l’entitat signat electrònicament per el secretari o secretaria de l’entitat:

A més, en el cas de no haver annexat una còpia dels Estatuts, inscripció registral o NIF a les sol·licituds de les edicions 2020, 2021, 2022 o 2023 d’aquesta convocatòria, aquests documents s’hauran de lliurar en aquesta edició.