Ja es poden demanar els ajuts de la Generalitat per compensar les pèrdues per la Covid-19

Au Fènix

Fa uns dies l’Agrupació del Bestiari informava les entitats que hi havia dues línies d’ajuts convocades per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) per pal·liar els efectes causats per la crisi de la Covid-19. Actualment el tràmit ja es troba operatiu i es poden presentar les sol·licituds fins al divendres 30 d’octubre del 2020.

Cal tenir en compte que les bases preveuen que l’òrgan instructor concedirà les subvencions a mesura que es vagin rebent per ordre estricte de presentació. Si l’entitat compleix els requisitis, es recomana presentar la sol·licitud com més aviat millor.

1) Ajuts per a despeses estructurals

Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19 (Resolució CLT/1030/2020).

La finalitat és de contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma, fins a un màxim de 5.000 euros.

S’entenen com a despeses estructurals els lloguers, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i nòmines entre d’altres, tant durant el període d’estat d’alarma com en el període posterior fins que es pugui reprendre l’activitat en un 70% respecte a l’any 2019.

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts ordinaris, sempre que l’import total dels ajuts no superi el total de l’activitat.

Enllaç a les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794669.pdf

Enllaç al tràmit Gencat: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-a-causa-de-lestat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

2) Ajuts per a pèrdues derivades de l’organització d’activitats culturals amb públic de pagament

Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la Covid-19 (Resolució CLT/1028/2020).

La finalitat és de contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma.

Entre altres casuístiques, aquesta línia d’ajut va destinada principalment a compensar pèrdues de l’organitzador per l’anul·lació d’activitats amb públic de pagament.

Enllaç a les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794645.pdf

Enllaç al tràmit Gencat: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-anullacio-despectacles-i-activitats-culturals-durant-el-periode-destat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Donada l’excepcionalitat d’aquests ajuts, es recomana llegir detingudament les bases per saber si es té dret a demanar l’ajut, així com possibles incompatibilitats amb altres ajuts. En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’Agrupació del Bestiari.

(Foto: Au Fènix de la Pobla de Mafumet)